Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, DFM Sp. z o.o. informuje, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DFM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 21, 11-040 Dobre Miasto, KRS Nr 0000000630 (dalej – DFM); 2) inspektorem ochrony danych w DFM jest p. Barbara Kochanowicz, adres jak wyżej, adres e-mail: iod@dfm.com.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska pracy wskazane na stronie www.dfm.pl w zakładce „Aktualne oferty pracy”; 4) odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą osoby zatrudnione w Dziale Personalnym oraz osoby, które merytorycznie zajmują się rekrutacją pracowników na dane stanowisko pracy, jak również Zarząd DFM; 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni, a gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres 6 miesięcy; 7) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, - art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@dfm.com.pl; 9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowiska pracy wskazane w zakładce „Aktualne oferty pracy”. 11) Pani/Pana dane przekazane DFM podczas procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez DFM Sp. z o.o. w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 21, w celu realizacji procesu rekrutacji."]

    Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez DFM Sp. z o.o. w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 21,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.